Jaarbericht 2018

HET BEGIN VAN EEN INTENSIEF TRAJECT

Als ik terugkijk op 2018, zie ik een dynamisch jaar. Een jaar waarin we zowel regionaal als landelijk zeer betrokken zijn geweest. Zo hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de coloscopiecentra en pathologielaboratoria in onze regio, om zodoende de kwaliteit van zorg binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker te verhogen. Verder hebben we in het kader van kwaliteitsbevordering verschillende audits uitgevoerd en het certificaat behaald van de NEN7510. Intern hebben we bovendien extra aandacht besteed aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers.

Op landelijk niveau hebben we een grote bijdrage geleverd aan arbeidsintensieve projecten, zoals een nieuwe landelijke website, een wervingscampagne voor laboranten, de pilot sms-afspraakherinnering voor cliënten van het bevolkingsonderzoek borstkanker en project BK2020: de gefaseerde aanbesteding en vervanging van mammografen, bekijkstations, het beeldopslagsysteem en het informatiesysteem.

Onder andere door deze projecten wordt steeds intensiever samengewerkt op landelijk niveau. Er speelden dan ook al een poosje gedachten over de mogelijkheid om als vijf screeningsorganisaties te fuseren naar een landelijke organisatie. Het jaar 2018 was voor mij persoonlijk dan ook een bewogen jaar, dat met name in het teken stond van deze meningsvorming. Eind 2018 hebben wij gezamenlijk de intentieverklaring met het voornemen tot fuseren naar één landelijke screeningsorganisatie aangeboden aan de Ondernemingsraden en de Personeelsvertegenwoordiging FSB in oprichting. Het beoogde doel van de fusie is om de kankerscreening toekomstbestendiger te maken.

Door dit voornemen staan we als Bevolkingsonderzoek Zuid aan het begin van een intensief traject, waarvan de eerste stapjes in 2019 worden gezet. Voor nu leest u in dit jaarbericht alleen over de koers die we het afgelopen jaar hebben gevaren: de belangrijkste activiteiten van Bevolkingsonderzoek Zuid in 2018.

Quote persoon

"Het jaar 2018 was voor mij persoonlijk een bewogen jaar, dat met name in het teken stond van de meningsvorming rondom een eventuele fusie."

-Mark Steinbusch, bestuurder

DE MISSIE VAN BEVOLKINGSONDERZOEK ZUID

De vijf regionale screeningsorganisaties hanteren een gezamenlijke missie. Screeningsorganisaties dragen door middel van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek substantieel bij aan een vroegtijdige behandeling van ziekten waaronder kanker, met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.

Kernwaarden

“Wij doen ons werk op een deskundige en zorgvuldige manier, waarbij we gebruikmaken van bewezen effectieve methoden en technieken.”

-Mark Steinbusch, bestuurder

DESKUNDIG

ZORGVULDIG

BEWEZEN EFFECTIEF

Wij zijn deskundig op het gebied van bevolkingsonderzoek en stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze organisatie, medewerkers en ketenpartners.

We nemen verantwoordelijkheid voor de zorg voor de cliënt (door te zorgen voor een goede aansluiting op het bevolkingsonderzoek) en de samenwerking in de keten. Daarnaast hebben we aandacht voor de veiligheid van de onderzoeken en privacybescherming. We geven goede voorlichting over de voor- en nadelen van het onderzoek.

We voeren de bevolkingsonderzoeken uit op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ook werken we mee aan onderzoek en studies om de bevolkingsonderzoeken te verbeteren.

bevolkingsonderzoek borstkanker

Klik hier voor de statistieken

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Klik hier voor de statistieken

bevolkingsonderzoek darmkanker

Klik hier voor de statistieken

Bevolkings

onderzoek Borstkanker

Belangrijk voor het realiseren van de missie en de continuïteit van de organisatie, is het jaarlijks uitvoeren van het aantal onderzoeken dat met de subsidieverstrekker is afgesproken. In 2018 hebben we 242.288 onderzoeken naar borstkanker verricht. Hiermee hebben we de geplande productie van 241.171 onderzoeken ruimschoots gehaald.

UITNODIGINGEN

2018

verstuurde uitnodigingen
304.223
onderzochte vrouwen
242.288

2018

 • verstuurde uitnodigingen: 304.223
 • onderzochte vrouwen: 242.288
verstuurde uitnodigingen
307.743
onderzochte vrouwen
244.379

2017

Verstuurde uitnodigingen

2017

 • verstuurde uitnodigingen: 307.743
 • onderzochte vrouwen: 244.379

VERWIJSADVIES

Aantal onderzochte vrouwen met verwijsadvies voor nader onderzoek

2018 5.067
2017 5.594

GEEN DEELNAME

Aantal vrouwen dat zich niet heeft laten onderzoeken

2018 61.935
2017 63.364

Afmeldingen

Het aantal vrouwen dat zich afmeldde of wegbleef zonder opgaaf van reden

2018
2017
 • Afmeldingen: ((23.836))
 • Non-response: ((38.099))
 • Afmeldingen: ((24.619))
 • Non-response: ((38776))

PROCES BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER

Op landelijk niveau wordt steeds intensiever samengewerkt. Het proces van het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt vormgegeven door het landelijk Overleg Managers Borstkankerscreening (OMB).


"Ik denk dat wij het mooiste beroep ter wereld hebben. Het geeft zoveel voldoening als je iemand hebt kunnen helpen om borstkanker vroegtijdig op te sporen." - Corien Oerlemans, laborant


PROJECT BK2020

Het doel van project BK2020 is het gefaseerd aanbesteden en vervangen van de mammografen, de bekijkstations, het beeldopslagsysteem en het informatiesysteem iBOB, en het optimaliseren van het bevolkingsonderzoek. Het proces van de aanbesteding is in 2018 afgerond. Daarnaast vond de bouw van het nieuwe informatiesysteem plaats en is een start gemaakt met de vervanging van de mammografen. Het project is in 2019 geïmplementeerd.


“Als je ziet wat voor knappe koppen meewerken, ben ik ervan overtuigd dat voor alle uitdagingen een oplossing komt en dat de toekomst van de borstkankerscreening een enorme ontwikkeling gaat doormaken.” - Monique Bakker, regiomanager borstkanker


SMS-AFSPRAAKHERINNERING

In 2018 hebben we in samenwerking met Bevolkingsonderzoek Midden-West een pilot uitgevoerd. Gedurende één maand hebben deelnemende cliënten twee werkdagen vóór het ingeplande borstonderzoek een afspraakherinnering per sms ontvangen. De resultaten zijn positief: het merendeel van de deelnemers vindt de dienst handig (95%). Er is een voorstel geschreven over de toekomstige informatievoorziening richting cliënten.

DETECTIECIJFER

Het detectiecijfer geeft aan hoeveel cliënten terecht zijn doorverwezen voor nader onderzoek. Dit wordt berekend door het aantal terecht positieve cliënten te delen door het aantal onderzoeken. In 2017 hadden 6,4 van de 1.000 onderzochte vrouwen daadwerkelijk borstkanker. Het cijfer van 2018 kan nog niet berekend worden.

Het is beter om de cijfers van 2018 te vergelijken met die van 2016, omdat het screeningsinterval bij het bevolkingsonderzoek 2 jaar is. We zien dan een daling van de opkomst met 0,9%. De daling komt overeen met de landelijke trend van de afgelopen jaren. Onderzoeken wijzen tot nu toe niet uit dat er een specifieke oorzaak is aan te wijzen.

BEVOLKINGSONDERZOEK

BAARMOEDERHALSKANKER

Belangrijk voor het realiseren van de missie en de continuïteit van de organisatie, is het jaarlijks uitvoeren van het aantal onderzoeken dat met de subsidieverstrekker is afgesproken. In 2018 zijn 163.832 cliënten uitgenodigd en hebben 89.194 cliënten een herinnering ontvangen. Op peildatum 2 januari 2019 heeft 52% deelgenomen aan het onderzoek (landelijk gem. 48%). Vanwege het gebruikelijke ‘na-ijleffect’ van minimaal zeven maanden, loopt dit percentage op in 2019. Als uitgangspunt voor het doorzetten van de deelname, kan gekeken worden naar het jaar ervoor; op peildatum 2 januari 2019 is de opkomst van het jaar 2017 gestegen naar 66% (landelijk gem. 63% in 2017).

In 2018 zijn er 94.833 eerste klinische uitstrijkjes gerealiseerd. Er zijn 8.574 zelfafnamesets gebruikt. In totaal hebben 4.475 deelnemers een vervolguitstrijkje gehad en hebben 503 cliënten een klinisch uitstrijkje laten afnemen na gebruik van de zelfafnameset.

UITNODIGINGEN

2018

verstuurde uitnodigingen
164.281
onderzochte vrouwen
99.611
Verstuurde uitnodigingen

2018

 • verstuurde uitnodigingen 164.281
 • onderzochte vrouwen 99.611
verstuurde uitnodigingen
168.724
onderzochte vrouwen
101.545

2017

Verstuurde uitnodigingen

2017

 • verstuurde uitnodigingen 379.310
 • onderzochte mannen en vrouwen: 211.303

OPKOMST, AFMELDING EN NON-RESPONS

Verdeling in opkomst met een uitstrijkje of zelfafnameset, afmelding en non-respons (in procenten).

2018
2017

  2018

 • Opkomst 60,6%
 • Afmelding 3,7%*
 • Non-respons 35,7%

  2017

 • Opkomst 60.2%
 • Afmelding 3.6%*
 • Non-respons 36.2%

* Hiervan is 1,2% een uitgestelde aanvraag, bijvoorbeeld door zwangerschap of een aangevraagde zelfafnameset


DEELNAME EN UITSLAG

UITSLAG CYTOLOGIE UITSTRIJKJES

Van de hrHPV+ en cytologie beoordeelde uitstrijkjes, is 37,1% (vanaf PAP2) doorverwezen naar de gynaecoloog.

Totaal deelname
60,6%
 • Onderzoek door middel van uitstrijkje bij de huisarts (56,6%). Hiervan kreeg 9% de uitslag hrHPV+
 • Onderzoek door middel van zelfafnameset (4%). Hiervan kreeg 7,2% de uitslag hrHPV+.
 • PAP0 (0,2%)
 • PAP1 (62,7%)
 • PAP2 (17,2%)
 • PAP3A1 (9%)
 • PAP3A2 (6,4%)
 • PAP3B (4,3%)
 • PAP4 (0,2%)
 • PAP5 (0,0%)

PROCES BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Op landelijk niveau wordt steeds intensiever samengewerkt. Het proces van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is overgedragen aan het landelijk ­Overleg Managers Cervixscreening (OMC). Onze manager baarmoederhalskanker is aangesteld als voorzitter. Daarnaast worden diverse medewerkers van onze regio landelijk structureel ingezet bij de portefeuilles communicatie en deskundigheidsbevordering, leveranciersmanagement, ICT en processen, en kwaliteitsborging laboratoria.

Sinds 2017 is het mogelijk om met een zelfafnameset deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In 2018 bleek dat ongeveer 4,4% van de deelnemers van Bevolkingsonderzoek Zuid een zelfafnameset aanvraagt. In 68% van deze gevallen wordt de zelfafnameset ingestuurd.


“Ik probeer doktersassistenten zodanig te scholen dat zij de cliënt zo goed mogelijk kunnen informeren over het onderzoek en het eventuele vervolgonderzoek.” - Myran Duste, praktijkondersteuner


SCHOLINGEN CERVIXSCREENING

Onze praktijkondersteuners organiseren scholingen in het maken van uitstrijkjes voor doktersassistenten. In 2018 hebben 189 dokters­assistenten een Basisscholing- of Vervolgscholing Cervixscreening gevolgd. De aangeboden scholingen worden door doktersassistenten gewaardeerd met een 8,5. Tevens is een landelijke evaluatie gestart naar de huidige deskundigheidsbevordering cervix uitstrijken. Op basis van de resultaten wordt het scholingsaanbod verbeterd.

BEVOLKINGS

ONDERZOEK DARM

KANKER

Belangrijk voor het realiseren van de missie en continuïteit van de organisatie, is het jaarlijks uitvoeren van het aantal onderzoeken dat met de subsidieverstrekker is afgesproken. In 2018 zijn 496.866 mannen en vrouwen uitgenodigd. In totaal zijn 4.126 mensen van de doelgroep niet uitgenodigd door ondercapaciteit in een coloscopiecentrum in Zuid-Limburg. In de tweede helft van 2018 hebben we bij de rest van de coloscopiecentra te maken gekregen met overcapaciteit. Dit lijkt structureel. De landelijke werkgroep ‘Capaciteit van de screeningsorganisaties’ schrijft in 2019 verbetervoorstellen voor het uitnodigingsalgoritme. Om binnen de termijn van drie weken te blijven (in 95% van de gevallen), worden de doorverwijscijfers gemonitord en zo nodig bijgesteld gedurende het jaar. Hierbij houden we rekening met het verwachte aantal ongunstige uitslagen en deelnemers aan de ontlastingstest. Zo wordt het aantal verwijzingen beter in lijn gebracht met de beschikbare plaatsen in de coloscopiecentra.

UITNODIGINGEN

2018

verstuurde uitnodigingen 496.398
onderzochte mannen en vrouwen
374.866
Verstuurde uitnodigingen

2018

 • verstuurde uitnodigingen 374.866
 • onderzochte vrouwen 336.178
verstuurde uitnodigingen 447.358
onderzochte mannen en vrouwen
336.178

2017

Verstuurde uitnodigingen

2017

 • verstuurde uitnodigingen 336.178
 • onderzochte mannen en vrouwen: 447.358

OPKOMST, AFMELDING EN NON-RESPONS

Verdeling in opkomst, afmelding en non-respons (in procenten).

2018
2017

  2018

 • Opkomst 75,5%
 • Afmelding 5,9%
 • Non-respons 18,6%

  2017

 • Opkomst 75,2%
 • Afmelding 7,8%
 • Non-respons 17%

UITSLAG

Percentage gunstige en ongunstige uitslagen

DIAGNOSE

Bij 14.111 cliënten is een coloscopie uitgevoerd. Hiervan kreeg 7% de diagnose darmkanker. Bij 34% werd een ‘advanced adenoom’ vastgesteld en bij 28% een ’non-advanced adenoom’.

2018
2017

  2018

 • Gunstige uitslag (95,3)%
 • Ongunstige uitslag (4,7)%

  2017

 • Gunstige uitslag (94,6)%
 • Ongunstige uitslag (5,4)%

Eerste ronde

 • Colorectaal carcinoom 7%
 • Advanced adenoom 38%
 • Non-advanced adenoom 24%
 • Geserreerde poliep 2%
 • Overige bevinding 10%
 • Geen afwijkingen 19%

Vervolgronde

 • Colorectaal carcinoom 6%
 • Advanced adenoom 31%
 • Non-advanced adenoom 31%
 • Geserreerde poliep 3%
 • Overige bevinding 10%
 • Geen afwijkingen 19%

PROCES BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER

Het proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt vormgegeven door het Overleg Managers Darmkankerscreening (OMD). Onze manager darmkanker heeft de portefeuille referentiefuncties. Daarnaast worden onze medewerkers structureel ingezet ter ondersteuning van de portefeuilles referentiefuncties, communicatie en informatiemanagement.


“Voor een optimale aansluiting bij de cliëntbehoeften hebben we de informatiematerialen vernieuwd. Een visuele uitleg van het onderzoek geeft onze doelgroep een helder beeld van wat zij kunnen verwachten.” - Karlijn Scheffers, communicatieadviseur


AFSCHAFFING ANTWOORDFORMULIER

Mensen die het antwoordformulier bij de ontlastingstest niet goed hadden ingevuld, ontvingen een nieuwe ontlastingstest. Hierdoor bleken zij vaker af te zien van deelname aan het bevolkingsonderzoek. Het antwoordformulier was niet meer noodzakelijk voor deelname en is daarom afgeschaft in 2018.

ACTUALISATIE CLIËNTBRIEVEN EN FOLDERS

In 2018 heeft een ingrijpende actualisatie van de brieven en folders plaatsgevonden. In samenwerking met het RIVM-CvB en de andere regionale screeningsorganisaties hebben we nieuwe kernteksten opgesteld. De teksten zijn geschreven in eenvoudig Nederlands.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek darmkanker hoog te houden, zijn in 2018 op landelijk niveau diverse instrumenten voor deskundigheidsbevordering ingezet. Voor de pathologen is een nieuwe e-learning module beschikbaar gekomen. Ook was het expert­revisiepanel actief, waar complexe darmpathologie-casuïstiek naar ingestuurd kon worden.

Ten slotte hebben we in 2018 een netwerkbijeenkomst georganiseerd, om de coloscopiecentra en pathologielaboratoria te informeren over de ontwikkelingen binnen het bevolkingsonderzoek en ervaringen met elkaar uit te wisselen. We zien de netwerkbijeenkomst dan ook als een middel om samen de kwaliteit van zorg in het bevolkingsonderzoek te verhogen.

Uitnodigingen en opkomst in de afgelopen drie jaar

2018 Opkomst 242.288
2017 244.379
2016 240.550
2018 99.608
2017 101.545
2016 100.875
2018 374.866
2017 336.178
2016 254.890
 • Bevolkingsonderzoek Borstkanker
 • Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
 • Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Cliëntreacties

Klik hier voor de statistieken

Medewerkers

Klik hier voor de statistieken

Organisatie

Klik hier voor de statistieken

Cliënt

reacties

BORSTKANKER

1.009 reacties
(90% van alle
reacties)
564 Complimenten (55,9%)
315 Klachten (31,2%)
77 Vragen (7,6%)
53 Suggesties (5,3% )

BAARMOEDERHALSKANKER

22 reacties
(2% van alle
reacties)
3 Complimenten (13,6%)
16 Klachten (72,7%)
2 Vragen (9%)
1 Suggesties (4,5% )

DARMKANKER

90 reacties
(8% van alle
reacties)
4 Complimenten (4,4%)
56 Klachten (62,2%)
19 Vragen (21,1%)
11 Suggesties (12,2)

Reactie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

“Ik had tot voor kort nog nooit een uitstrijkje laten maken omdat ik het onderzoek te erg voor woorden vond. Ik was dus ook erg blij met de zelfafnameset. Afname duurde niet langer dan 2 minuten en was heel duidelijk uitgelegd. Wat een opluchting. Top!!”

Reactie bevolkingsonderzoek darmkanker

“Het valt mij op dat mijn naam of adres niet vermeld staat op het buisje met ontlasting dat ik moet retourneren. Zit dit verwerkt in de streepjescode op het buisje? Mag ik van u vernemen.”

Reactie bevolkingsonderzoek borstkanker

“Ik zag erg op tegen het onderzoek met alle verhalen die ik had gehoord. Het is me 1000 % meegevallen. Een rustige dame deed het onderzoek met een goede uitleg en stelde je echt op je gemak. Een dikke pluim voor jullie medewerkster!”

Reactie bevolkingsonderzoek borstkanker

“Beste medewerkers. Het onderzoek is voor mij deze keer minder pijnlijk geweest dan de voorgaande keer. Personeel was heel lief en kundig, dat zal er zeker mee te maken hebben. Ik hoorde dat er een nieuwe methode in ontwikkeling zou zijn waardoor het minder belastend en pijnlijk zou zijn. Hoever zijn ze daarmee? Het pletten zoals ik het noem kan erg pijnlijk zijn.”


In 2018 hebben we 1121 reacties ontvangen voor de drie bevolkingsonderzoeken. Deze reacties zijn verdeeld in 571 complimenten (50,9%), 387 klachten (34,5%), 98 vragen (8,7%) en 65 suggesties (5,8%). De reacties zijn gegeven door 1030 cliënten. In overleg met de betrokken medewerker en verantwoordelijke leidinggevende hebben we, waar nodig, verbetermaatregelen in het proces of de werkzaamheden toegepast.

LANDELIJKE KLACHTENRAPPORTAGE

De reacties van cliënten rapporteren we volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet staat onder andere dat er een laagdrempelige klachtenopvang moet zijn voor de cliënt, door een onafhankelijke klachtenbemiddelaar.

Medewerkers

WERKNEMERS

215
14

2018

229

.

215
13

2017

228

GEMIDDELD AANTAL FTE

2018

153,76

2017

150,19

GEMIDDELD VERZUIM (%)

2018

4,34%

2017

4,67%


PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK

We vinden het belangrijk om de gezondheid van medewerkers in relatie tot het werk te bewaken en bevorderen. Daarom mochten alle medewerkers in 2018 op vrijwillige basis deelnemen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

In 2018 is het protocol ‘Grensoverschrijdend gedrag tegen medewerkers door cliënten of bezoekers’ aangepast. We hebben een richtlijn ontwikkeld hoe te handelen na een incident. In 2018 zijn er zestien meldingen gemaakt door medewerkers (2017: 6).

WERVING NIEUWE MEDEWERKERS

Het bevolkingsonderzoek borstkanker kampt met een tekort aan laboranten. Om nieuwe laboranten te werven, hebben we in 2018 afstudeeronderzoeken en snuffelstages georganiseerd voor studenten van de MBRT-opleiding. Daarnaast hebben ziekenhuislaboranten meegelopen in de onderzoekscentra en is er een landelijke projectgroep gestart voor het invoeren van een inservice-opleiding op hbo-niveau. Ten slotte zijn we samen met de andere regionale screeningsorganisaties een landelijke wervingscampagne voor laboranten gestart. Daarbij is de landelijke vacaturewebsite vernieuwd en hebben we een landelijke ‘Werken bij bevolkingsonderzoek’ Facebookpagina aangemaakt.


“We willen zichtbaar zijn op de (online) arbeidsmarkt waar we ons positioneren als aantrekkelijke werkgever. Door het creëren van een sterk werkgeversmerk, hopen wij de interesse bij potentiële kandidaten op te wekken.” - Helen Rijnders, hoofd P&O

Organisatie

In 2018 hebben we verschillende interne en externe audits uitgevoerd om te voldoen aan vereiste keurmerken, prestatie­indicatoren en normen.

 • AUDIT DARMKANKER

  Voor het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek darmkanker, hebben we in onze regio gecontracteerde en gecertificeerde laboratoria en coloscopiecentra. In 2018 hebben we negen periodieke audits bij pathologielaboratoria en twintig audits bij coloscopiecentra in onze regio uitgevoerd.

 • EXTERNE AUDIT

  In april 2018 vond de externe audit Informatiebeveiliging plaats. In augustus hebben we het certificaat van NEN7510:2011 in ontvangst genomen. Op weg naar certificering is een groot aantal zaken gerealiseerd. We hebben voornamelijk processen en beveiligingsmaatregelen beschreven en geformaliseerd, zoals het wachtwoordbeleid. In juni 2018 heeft de periodieke audit ISO 9001-2015 plaatsgevonden. Het certificaat ISO 9001-2015 is daarmee voor alle drie de bevolkingsonderzoeken verlengd.

 • INTERNE AUDIT

  In 2018 vonden twee interne auditrondes plaats: een in het voorjaar en een in het najaar. In het kader van de certificering NEN 7510:2011 stond de interne audit in het voorjaar in het teken van informatiebeveiliging.

PRIVACYBESCHERMING

Onderdeel van de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de meldplicht datalekken: de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de betreffende cliënt van zoekgeraakte brieven waarin persoonsgegevens zijn verwerkt. De uitvoering van dit proces is gedelegeerd aan onze informatielijn. Eind 2018 is dit proces verder ontwikkeld en verfijnd.

LANDELIJKE WEBSITE

In 2018 hebben we de ontwikkeling van een nieuwe landelijke website voor de vijf regionale screeningsorganisaties voorbereid. De landelijke website is in april 2019 live gegaan.

Bureau Circuit - 2019